Jednostavno pretraživanje - Složeno pretraživanje - O Biomedicini Croatici - Upute

 

 

Polja u zapisu


 • Autori
  Polje sadrži prezime i inicijal imena svakog autora koji je potpisao rad. Pretraživati se može po prezimenu bilo kojeg autora. Pretraživanje će biti preciznije ako se unese i inicijal imena.

 • Naslov
  Polje sadržava izvorni naslov rada, tj, naslov na jeziku na kojemu je rad napisan. Za pretraživanje je dovoljno unijeti dio naslova (primjerice, karakterističnu riječ), ali postoje i druge mogućnosti (početak ili kraj rada, odnosno puni naslov rada).

 • Godina
  Polje sadržava godinu objavljivanja rada.

 • Izvor
  Polje sadržava naslov časopisa te oznaku godine, sveska, sveščića i stranica na kojima je rad objavljen, naslov monografske publikacije (ako se radi o poglavlju u knjizi ili kongresnom priopćenju) ili naziv sveučilišta, odnosno fakulteta na kojemu je obranjen kvalifikacijski rad.

 • Predmetnice
  Polje sadržava predmetnice MeSH (Medical Subject Headings) na engleskom jeziku s pomoću kojih se opisuje (indeksira) sadržaj rada. Pretražuje se po dijelu ili cijeloj predmetnici. Predmetnice se mogu kombinirati s podpredmetnicama koje su uglavnom usmjerene na detaljno označavanje sadržaja rada (npr. drug therapy, rehabilitation, etiology, genetics, itd.).

 • CHECK TAG označava kategoriju ispitanika (npr. MALE, FEMALE) ili vrstu istraživanja (npr. IN VITRO).